แบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน สังกัดศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

 

 ชั้นปีที่ 4

 

ลำดับที่

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

 

1

1901 401

นิติเวชศาสตร์ 1(Forensic Medicine I)

 

2

1901 402

เวชศาสตร์ชุมนและเวชศาสตร์ครอบครัว 3 (Community Medicine and Family Medicine III)

 

3

1901 403

ศัลยศาสตร์ 1 (Surgery I)

 

4

1901 404

สูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ 1(Obstetrics and Gynecology)

 

5

1901 405

ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics I)

 

6

1901 406

อายุรศาสตร์ 1 (Medicine I)

 

7

1901 407

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)

 

 

ชั้นปีที่ 5

ลำดับที่

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

1

1901 501

กุมารเวชศาสตร์ 1 (Pediatrics I)

2

1901 502

จักษุวิทยา (Ophthalmology)

3

1901 503

จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)

4

1901 504

นิติเวชศาสตร์ 2 (Forensic Medicine II)

5

1901 505

รังสีวิทยาคลินิก (Clinical Radiology)

6

1901 506

วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)

7

1901 507

เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 4 (Community Medicine and Family II)

8

1901 508

ศัลยศาสตร์ 2 (Surgery II)

9

1901 509

โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา (Otorhinolaryngology)

10

1901 510

อายุรศาสตร์ 2 (Medicine II)

 ชั้นปีที่ 6

ลำดับที่

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

1

1901 601

กุมารเวชศาสตร์ 2 (Pediatrics I)

2

1901 602

ศัลยศาสตร์ 3 (Surgery III)

3

1901 603

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 (Obstetrics and Gynecology II)

4

1901 604

ออร์โธปิดิกส์ 2 (Orthopedics II)

5

1901 605

อายุรศาสตร์ 3 (Medicine III)